Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Policealna w Ełku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Lp. Gromadzone dane rejestru/edidencji Kategoria 
archiwizacji
1. Akty normatywne jednostki B25
2. Pełnomocnictwa i upoważnienia B10
3. Kontrole zewnętrzne w placówce B25
4. Organizacja egzaminów zewnętrznych B25
5. Rejestr osób upoważnienia do przetwarzania danych osobowych B25
6. Rejestr oświadczeń o poufności B25
7. Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych B25
8. Księga uczniów i słuchaczy B25
9. Dzienniki lekcyjne i pozostałych zajęć B5
10. Księga arkuszy ocen B50
11. Teczki osobowe uczniów/kandydatów B5
12. Dokumentacja zamówień publicznych B5
13. Rejestr akt osobowych pracowników B50
14. Rejestr umów cywilno-prawnych B10
15. Rejestr umów najmu B5